ЗВЕРНЕННЯ ПОСТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ / STATEMENT OF THE PERMANENT CONFERENCE OF UKRAINIAN ORTHODOX BISHOPS BEYOND THE BORDERS OF UKRAINE

ukrcons

English text follows.

Возлюбленому Духовенству, Монашеству та Вірним Української Православної Церкви в Діаспорі:

 ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Ми звертаємось до Вас усіх беручи до уваги останні події в Україні, як стосуються життя Української Православної Церкви. Якщо Ви ще не чули або не читали про ці події, що заповнили соціальні мережі та засоби масової інформації в Україні та за її межами, цим листом ми інформуємо Вас про те, що Президент України з одноденним візитом відбув до Стамбула і зустрівся з Його Всесвятістю, Вселенським Патріархом Константинопольським Варфоломієм I, у Світлий Понеділок – 9 квітня 2018 р. Результатом цієї зустрічі став початок довгоочікуваного розгляду надання Автокефалії Українській Православній Церкві в Україні.

Після повернення в Україну, Президент Порошенко відразу розпочав процес спілкування з ієрархами Українських Православних юрисдикцій в Україні та з Верховною Радою України. Всі ієрархи двох із трьох юрисдикцій та переважна більшість Верховної Ради відреагували на емоційний заклик Президента підтримати процес звернення із проханням до Його Всесвятості Патріарха Варфоломія та Священного Синоду Константинополя щодо просування вперед процесу надання Томосу Автокефалії для Церкви в Україні, яка протягом 1030 років була канонічною територією Константинопольського Патріархату, з 988 року, коли наша нація була охрещена та прийняла Святу Православну Віру.

Навіть протягом 332 роки не канонічного, а часто заплутаного підпорядкування іншому Православному патріархату, вірних України невдалося переконати, що вони не належать до влади Вселенського Патріархату. А це є проста історія, задокументована поколіннями Патріархів та Константинопольських Синодів, які ніколи не відмовлялися від своїх канонічних прав та привілеїв в Україні.

Вселенський Патріархат, через висвітлення у своїх соціальних мережах та через засоби масової інформації підтвердив, що розпочався процес розгляду Автокефального статусу Церкви в Україні, який буде продовжуватись і на наступному засіданні Священного Синоду, який відбудеться в травні.

Президент Порошенко у всіх своїх публічних виступах та заявах про ці поточні події був неймовірно захопленим про можливість отримання Автокефалії Українською Православною Церквою в Україні ще до святкування 1030-річчя (яке відзначатиметься в липні 2018 р.) Хрещення України в Православну Віру у 988 р., Рівноапостольним Великим Князям Володимиром.

Постійна Конференція Українських Православних Єпископів Поза Межами України написали відповідного листа про підтримку дій, проведених Його Всесвятістю та Константинопольським Священним Синодом щодо можливого надання Томосу Автокефалії Українській Православній Церкві. Ми запевнили Його Всесвятість у безустанних молитвах за нього у цьому процесі, і не тільки ієрархів, але й мільйонів українців, духовенства та вірних в Україні та поза її межами. 

З архипастирським благословенням,

 ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви Канади

† АНТОНІЙ, Митрополит Української Православної Церкви США і в Діаспорі

† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки

 ДАНИЇЛ, Архиєпископ Української Православної Церкви США та Західної Європи

† ІЛАРІОН, Єпископ Української Православної Церкви Канади

† АНДРІЙ, Єпископ Української Православної Церкви Канади

To the Venerable Clergy, Clergy, Monastics and Faithful of our Holy Ukrainian Orthodox Church in Diaspora:

CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN!

We write to you all having been informed about recent events in Ukraine surrounding the life of the Ukrainian Orthodox Church.  If you have not yet heard or read anything about these events, which are filling the social websites and media in and beyond Ukraine, we hereby inform you that the President of Ukraine met in a day-long audience with His All-Holiness, the Ecumenical Patriarch of Constantinople, Bartholomew I, on Bright Monday – 9 April 2018.  The result of this meeting was the beginning of the Patriarchate’s long-awaited consideration of Autocephaly for the Ukrainian Orthodox Church of Ukraine.

Upon his return to Ukraine, President Poroshenko immediately began the process of rallying the hierarchs of the Ukrainian Orthodox jurisdictions in Ukraine and the Verkhovna Rada (Ukrainian Parliament).  All the hierarchs of two of the three jurisdictions and the vast majority of the Rada responded to the President’s emotional appeal to support the process of asking His All-Holiness Patriarch Bartholomew and the Holy Synod of Constantinople to move forward with the process of granting a Tomos of Autocephaly to the Church in Ukraine, which has for 1030 years been the canonical territory of the Patriarchate of Constantinople, since 988 when our nation was baptized and confirmed into the Holy Orthodox Faith. 

Not even under 332 years of non-canonical and often tortuous subjugation to a foreign Orthodox patriarchate could the faithful of Ukraine be convinced that they did not belong to the authority of the Ecumenical Patriarchate.  This is simple history, as documented by generations of Patriarchs and Synods of Constantinople, which never abandoned its canonical rights and privileges in Ukraine.

The Ecumenical Patriarchate, through releases on its own website and through the media has confirmed that the process of considering the Autocephalous status of the Church of Ukraine has begun, which will continue through the next meeting of the Holy Synod to be held in May.

President Poroshenko in all his public appearances and statements about these current events has been incredibly enthusiastic about the possibility of the Ukrainian Orthodox Church of Ukraine being granted even by the 1030thanniversary in July 2018 of the Baptism of Ukraine into the Orthodox Faith in 988 by Equal-to-the-Apostles, Great Prince Volodymyr.

The Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine has written a strong letter of support for the actions being taken by His All-Holiness and the Holy Synod of Constantinople regarding the possible granting of a Tomos of Autocephaly to the Ukrainian Church.  We have assured His All-Holiness of the unceasing prayers of not only the hierarchs, but also the millions of Ukrainian Orthodox clergy and faithful in and beyond the borders of Ukraine, for him personally during this process. 

With Archpastoral Blessings,

+YURIJ, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ANTONY, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora

+JEREMIAH, Archbishop of the Ukrainian Orthodox Eparchies of Brasil and South America

+DANIEL, Archbishop of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Western Europe

+ILARION, Bishop of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ANDRIY, Bishop of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

Published on the website of the Ukrainian Orthodox Church of the United States of America.
See also Deacon Nicholas Denysenko’s The Promise of Autocephaly in Ukraine: What’s at Stake?
Orthodoxy in Dialogue seeks to promote the free exchange of ideas by offering a wide range of perspectives on an unlimited variety of topics. Our decision to publish implies neither our agreement nor disagreement with an author, in whole or in part.
Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall!

4 thoughts on “ЗВЕРНЕННЯ ПОСТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ / STATEMENT OF THE PERMANENT CONFERENCE OF UKRAINIAN ORTHODOX BISHOPS BEYOND THE BORDERS OF UKRAINE

  1. Pingback: THE PROMISE OF AUTOCEPHALY IN UKRAINE: WHAT’S AT STAKE? by Nicholas Denysenko | ORTHODOXY IN DIALOGUE

  2. Pingback: THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH DECLARES THAT THE CONSTANTINOPLE PATRIARCHATE CANNOT PROCLAIM AUTOCEPHALY UNILATERALLY | ORTHODOXY IN DIALOGUE

  3. Pingback: IN CASE YOU MISSED IT: APRIL | ORTHODOXY IN DIALOGUE

  4. Pingback: IN BATTLE BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE, EVEN GOD IS IN DISPUTE by Mansur Mirovalev | ORTHODOXY IN DIALOGUE

Comments are closed.